научение

научение
išmokimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Patirties lemiamas individo vidinių ir išorinių veiksmų pokytis, bendras gyvūnams ir žmogui. Žmogui būdingas išmokimo procesas skiriasi nuo kitų gyvūnų išmokimo (žr. išmokimo formos). Išmokimas pasireiškia galėjimu naujai veikti. Išmokimo formos – įvairios psichinės operacijos, kuriomis įgyjama praktinės patirties, naujos veiklos įgūdžių: • refleksų išmokimas sąlyginio reflekso susidarymo pagrindu (pvz., komandų vykdymas); • veiksmų, elgesio, veiklos išmokimas sąlyginių refleksų pagrindu – operacinis išmokimas, įpratimas (kalba, vaikščiojimas, saviruošos veiksmai, mandagumas ir kt.); • asociatyvusis išmokimas (žinių, veiksmų), įsiminimas ir atgaminimas; • percepcinis išmokimas (išskiriant ką nors suvokimu, imprintingas); • išmokimas žodžiu klasifikuojant sąvokas; • protavimo išmokimas jungiant sprendinius; • problemų sprendimo išmokimas (bandymais, algoritminiu arba heuristiniu mąstymu, įžvalga). Išmokimo rūšys: • atsitiktinis išmokimas – atsitiktinių įspūdžių, įgytų veiksmų išlaikymas; • nemotyvuotas išmokimas; • biologinis išmokimas – gyvūnų prisitaikymo prie aplinkos antrinė forma (pirminė – instinktyvi elgsena), atsirandanti dėl nervų sistemos paslankumo, sąlyginių refleksų susidarymo (pagal I. Pavlovą – dėl naujų nervinių ryšių didžiosiose smegenyse); • modelinis išmokimas – individo elgesio pasikeitimas, priklausomas nuo kito žmogaus elgesio stebėjimo (įspūdžiai ir pritaikymas sau (žr. sutapatinimas). • nesąmoningas išmokimas – įsidėmėjimas objektų ar jų požymių sąmoningai (tikslingai) apžiūrint ar stebint (kreipiant mokinių dėmesį į tam tikrus demonstruojamo paveikslo objektus įsidėmimi dalykai, į kuriuos nebuvo sutelktas dėmesys – savaiminio dėmesio efektas); • pedagoginis išmokimas: 1) kultūrinių, socialinių, dorovinių ir kitokių vertybių praktinio įsisavinimo padarinys, mokėjimas veikti, remiantis tomis vertybėmis; 2) praktinis mokymosi rezultatas; 3) mokymo ir mokymosi, auklėjimo ir saviauklos praktinis rezultatas – mokėjimas veikti; išmokstant vidinės vertybės (žinios, kitokia patirtis) eksteriorizuojamos mąstymu, praktine veikla ir elgesiu; • psichologinis išmokimas: 1) išmokimo teorijos šalininkų suprantamas kaip pagrindinė asmenybės vystymosi forma; 2) veiksmų įvaldymo rezultatas; • socialinis išmokimas – visuomeninių, kolektyvo, tarpasmeninių santykių ir jų būdų įsisavinimo rezultatas. Skiriamas percepcinis išmokimas (socialiai sąlygotas tikrovės suvokimo pasikeitimas) ir mentalinis išmokimas (socialinių reikalavimų kognityvus apsvarstymas ir elgesio keitimas); • produktyvus išmokimas – anksčiau išmokto elgesio perkėlimas į naujas sąlygas; • racionalusis išmokimas – socialiai reikšmingų dalykų supratimas ir pritaikymas savo elgesiui. atitikmenys: angl. learning vok. Lernen rus. научение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • научение — процесс и результат приобретения индивидуального опыта. Понятие «Н.» первоначально возникло в зоопсихологии в работах американского психолога Э.Л.Торндайка и др. Н. отличается от учения как приобретения опыта в деятельности, направляемой… …   Большая психологическая энциклопедия

 • Научение — (автор Э.Л. Торндайк ) приобретение индивидуального опыта. Широкий класс психологических процессов, обеспечивающих формирование новых приспособительных реакций. Виды: привыкание, импринтинг , запечатление , образование рефлексов , формирование… …   Психологический словарь

 • научение — подучивание, подговаривание Словарь русских синонимов. научение сущ., кол во синонимов: 3 • обучение (42) • …   Словарь синонимов

 • НАУЧЕНИЕ, S-S — Научение, основанное на ассоциации между двумя сти иулами. Этот термин обычно используется в таком сокращенном виде и озна 1ает научение связи стимул – стимул …   Толковый словарь по психологии

 • НАУЧЕНИЕ — приобретение знаний, умений и навыков. Термин применяется преимущественно в психологии поведения. В отличие от педагогических понятий обучения, образования и воспитания охватывает широкий круг процессов формирования индивидуального опыта… …   Большой Энциклопедический словарь

 • НАУЧЕНИЕ — НАУЧЕНИЕ, я, ср. 1. см. учить. 2. Формирование у индивида опыта поведения: привыкания, различных рефлексов, реакций и навыков (спец.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • НАУЧЕНИЕ —         (англ. learning), приобретение знаний, умений и навыков. В отличие от педагогич. понятий обучения, образования и воспитания, термин «Н.» применяется преим. в психологии поведения и охватывает широкий круг процессов формирования… …   Философская энциклопедия

 • НАУЧЕНИЕ — англ. learning; нем. Lernen. ni/uc eni se. Приобретение знаний, умений, навыков, новых форм поведения. Н. охватывает как процесс формирования индивидуального опыта, так и процесс передачи,распространения и воспроизводства культуры. Antinazi.… …   Энциклопедия социологии

 • НАУЧЕНИЕ — обучение, процесс приобретения животными (в первую очередь молодью) необходимых навыков (“знаний”) от взрослых особей, а также в процессе общения между собой. В результате научения животное оказывается лучше приспособленным к окружающей среде.… …   Экологический словарь

 • НАУЧЕНИЕ — НАУЧЕНИЕ. Процесс и результат приобретения индивидуального опыта. Понятие «Н.» первоначально возникло в зоопсихологии (Э. Торндайк и др.). В отличие от педагогических понятий «обучение», «образование» и «воспитание» термин «Н.» применяется в… …   Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

 • НАУЧЕНИЕ — изменение поведения, происходящее в результате приобретения опыта. В том частном случае, когда приобретение опыта знаний, навыков, умений определяется познавательными мотивами и целями, говорят об учении (и соответственно об обучении как процессе …   Энциклопедия Кольера

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”